ترجمه Register Capacity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گنجايش‌ ثبات‌. می باشد

Register Capacity به چه معناست و Register Capacity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Register Capacity

گنجايش‌ ثبات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گنجايش‌ ثبات‌., ترجمه گنجايش‌ ثبات‌., کلمات شبیه گنجايش‌ ثبات‌.
دانلود فایل ها