خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43911 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43911','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43911 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Registered Nurse به فارسی

ترجمه Registered Nurse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرستار ديپلمه‌ داراي‌ پروانه‌ رسمي‌. می باشد

Registered Nurse به چه معناست و Registered Nurse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Registered Nurse

پرستار ديپلمه‌ داراي‌ پروانه‌ رسمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرستار ديپلمه‌ داراي‌ پروانه‌ رسمي‌., ترجمه پرستار ديپلمه‌ داراي‌ پروانه‌ رسمي‌., کلمات شبیه پرستار ديپلمه‌ داراي‌ پروانه‌ رسمي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: