ترجمه Regius Professor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (انگليس‌) استاد منصوب‌ از ط‌رف‌ پادشاه‌. می باشد

Regius Professor به چه معناست و Regius Professor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regius Professor

(انگليس‌) استاد منصوب‌ از ط‌رف‌ پادشاه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (انگليس‌) استاد منصوب‌ از ط‌رف‌ پادشاه‌., ترجمه (انگليس‌) استاد منصوب‌ از ط‌رف‌ پادشاه‌., کلمات شبیه (انگليس‌) استاد منصوب‌ از ط‌رف‌ پادشاه‌.
دانلود فایل ها