ترجمه Regular Expression در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبين‌ منظ‌م‌. می باشد

Regular Expression به چه معناست و Regular Expression یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regular Expression

مبين‌ منظ‌م‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مبين‌ منظ‌م‌., ترجمه مبين‌ منظ‌م‌., کلمات شبیه مبين‌ منظ‌م‌.
دانلود فایل ها