ترجمه Rehabilitation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شهرت‌ يا اعتبار. می باشد

Rehabilitation به چه معناست و Rehabilitation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rehabilitation

شهرت‌ يا اعتبار. به خارجی , ریشه انگلیسی شهرت‌ يا اعتبار., ترجمه شهرت‌ يا اعتبار., کلمات شبیه شهرت‌ يا اعتبار.
دانلود فایل ها