ترجمه Reintegration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استقرار مجدد. می باشد

Reintegration به چه معناست و Reintegration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reintegration

استقرار مجدد. به خارجی , ریشه انگلیسی استقرار مجدد., ترجمه استقرار مجدد., کلمات شبیه استقرار مجدد.
دانلود فایل ها