ترجمه Relocation Factor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضريب‌ جابجايي‌. می باشد

Relocation Factor به چه معناست و Relocation Factor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Relocation Factor

ضريب‌ جابجايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ضريب‌ جابجايي‌., ترجمه ضريب‌ جابجايي‌., کلمات شبیه ضريب‌ جابجايي‌.
دانلود فایل ها