ترجمه Reluctivity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (برق‌) مقاومت‌ ويژه‌ مغناط‌يسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واكنش‌ نفوذ پذيري‌

Reluctivity به چه معناست و Reluctivity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reluctivity

(برق‌) مقاومت‌ ويژه‌ مغناط‌يسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (برق‌) مقاومت‌ ويژه‌ مغناط‌يسي‌, ترجمه (برق‌) مقاومت‌ ويژه‌ مغناط‌يسي‌, کلمات شبیه (برق‌) مقاومت‌ ويژه‌ مغناط‌يسي‌ , واكنش‌ نفوذ پذيري‌ به لاتین
دانلود فایل ها