ترجمه Remittable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ پرداخت‌. می باشد

Remittable به چه معناست و Remittable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remittable

قابل‌ پرداخت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ پرداخت‌., ترجمه قابل‌ پرداخت‌., کلمات شبیه قابل‌ پرداخت‌.
دانلود فایل ها