ترجمه Remote Control در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنترل‌ از دور. می باشد

Remote Control به چه معناست و Remote Control یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remote Control

كنترل‌ از دور. به خارجی , ریشه انگلیسی كنترل‌ از دور., ترجمه كنترل‌ از دور., کلمات شبیه كنترل‌ از دور.
دانلود فایل ها