ترجمه Remote Job Entry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادخال‌ كار از دور. می باشد

Remote Job Entry به چه معناست و Remote Job Entry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Remote Job Entry

ادخال‌ كار از دور. به خارجی , ریشه انگلیسی ادخال‌ كار از دور., ترجمه ادخال‌ كار از دور., کلمات شبیه ادخال‌ كار از دور.
دانلود فایل ها