ترجمه Repeating Firearm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسلحه‌ خودكار. می باشد

Repeating Firearm به چه معناست و Repeating Firearm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repeating Firearm

اسلحه‌ خودكار. به خارجی , ریشه انگلیسی اسلحه‌ خودكار., ترجمه اسلحه‌ خودكار., کلمات شبیه اسلحه‌ خودكار.
دانلود فایل ها