ترجمه Repenter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توبه‌ كار. می باشد

Repenter به چه معناست و Repenter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repenter

توبه‌ كار. به خارجی , ریشه انگلیسی توبه‌ كار., ترجمه توبه‌ كار., کلمات شبیه توبه‌ كار.
دانلود فایل ها