ترجمه Replace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جايگزين‌ كردن‌. می باشد

Replace به چه معناست و Replace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Replace

جايگزين‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جايگزين‌ كردن‌., ترجمه جايگزين‌ كردن‌., کلمات شبیه جايگزين‌ كردن‌.
دانلود فایل ها