ترجمه Repossession در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تملك‌ ثانوي‌. می باشد

Repossession به چه معناست و Repossession یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repossession

تملك‌ ثانوي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تملك‌ ثانوي‌., ترجمه تملك‌ ثانوي‌., کلمات شبیه تملك‌ ثانوي‌.
دانلود فایل ها