ترجمه Represent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمايش‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نماياندن‌ , در فارسی : فهماندن‌ , به فارسی : نمايندگي‌ كردن‌

Represent به چه معناست و Represent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Represent

نمايش‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمايش‌ دادن‌, ترجمه نمايش‌ دادن‌, کلمات شبیه نمايش‌ دادن‌ , نماياندن‌ به لاتین , فهماندن‌ به لاتین , نمايندگي‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها