ترجمه Representationalist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معتقد بفلسفه‌ ايده‌هاو افكار. می باشد

Representationalist به چه معناست و Representationalist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Representationalist

معتقد بفلسفه‌ ايده‌هاو افكار. به خارجی , ریشه انگلیسی معتقد بفلسفه‌ ايده‌هاو افكار., ترجمه معتقد بفلسفه‌ ايده‌هاو افكار., کلمات شبیه معتقد بفلسفه‌ ايده‌هاو افكار.
دانلود فایل ها