خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44435 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('44435','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44435 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Requirement به فارسی

ترجمه Requirement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دربايست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيازمندي‌ , در فارسی : تقاضا , به فارسی : احتياج‌ , سایر ترجمه ها : الزام‌ نياز

Requirement به چه معناست و Requirement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Requirement

دربايست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دربايست‌, ترجمه دربايست‌, کلمات شبیه دربايست‌ , نيازمندي‌ به لاتین , تقاضا به لاتین , احتياج‌ خارجی , الزام‌ در زبان , نيازانگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: