ترجمه Rescinder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لغو يا فسخ‌ كننده‌. می باشد

Rescinder به چه معناست و Rescinder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rescinder

لغو يا فسخ‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لغو يا فسخ‌ كننده‌., ترجمه لغو يا فسخ‌ كننده‌., کلمات شبیه لغو يا فسخ‌ كننده‌.
دانلود فایل ها