ترجمه Reset Terminal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پايانه‌ بازنشاني‌. می باشد

Reset Terminal به چه معناست و Reset Terminal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reset Terminal

پايانه‌ بازنشاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پايانه‌ بازنشاني‌., ترجمه پايانه‌ بازنشاني‌., کلمات شبیه پايانه‌ بازنشاني‌.
دانلود فایل ها