ترجمه Resider در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقيم‌. می باشد

Resider به چه معناست و Resider یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resider

مقيم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مقيم‌., ترجمه مقيم‌., کلمات شبیه مقيم‌.
دانلود فایل ها