ترجمه Resistibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استعداد مقاومت‌. می باشد

Resistibility به چه معناست و Resistibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resistibility

استعداد مقاومت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استعداد مقاومت‌., ترجمه استعداد مقاومت‌., کلمات شبیه استعداد مقاومت‌.
دانلود فایل ها