ترجمه Resonate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشديد كردن‌. می باشد

Resonate به چه معناست و Resonate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resonate

تشديد كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تشديد كردن‌., ترجمه تشديد كردن‌., کلمات شبیه تشديد كردن‌.
دانلود فایل ها