ترجمه Resonator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشديد كننده‌. می باشد

Resonator به چه معناست و Resonator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resonator

تشديد كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تشديد كننده‌., ترجمه تشديد كننده‌., کلمات شبیه تشديد كننده‌.
دانلود فایل ها