ترجمه Resource Deallocation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازستاني‌ منابع‌. می باشد

Resource Deallocation به چه معناست و Resource Deallocation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resource Deallocation

بازستاني‌ منابع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بازستاني‌ منابع‌., ترجمه بازستاني‌ منابع‌., کلمات شبیه بازستاني‌ منابع‌.
دانلود فایل ها