ترجمه Restart Point در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقط‌ه‌ باز اغازي‌. می باشد

Restart Point به چه معناست و Restart Point یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Restart Point

نقط‌ه‌ باز اغازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نقط‌ه‌ باز اغازي‌., ترجمه نقط‌ه‌ باز اغازي‌., کلمات شبیه نقط‌ه‌ باز اغازي‌.
دانلود فایل ها