ترجمه Restful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پراسايش‌. می باشد

Restful به چه معناست و Restful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Restful

پراسايش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پراسايش‌., ترجمه پراسايش‌., کلمات شبیه پراسايش‌.
دانلود فایل ها