ترجمه Retardant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عقب‌ انداز. می باشد

Retardant به چه معناست و Retardant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retardant

عقب‌ انداز. به خارجی , ریشه انگلیسی عقب‌ انداز., ترجمه عقب‌ انداز., کلمات شبیه عقب‌ انداز.
دانلود فایل ها