ترجمه Retinal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبكيه‌اي‌. می باشد

Retinal به چه معناست و Retinal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retinal

شبكيه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شبكيه‌اي‌., ترجمه شبكيه‌اي‌., کلمات شبیه شبكيه‌اي‌.
دانلود فایل ها