ترجمه Retroactive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عط‌ف‌ به‌ ماسبق‌. می باشد

Retroactive به چه معناست و Retroactive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retroactive

عط‌ف‌ به‌ ماسبق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عط‌ف‌ به‌ ماسبق‌., ترجمه عط‌ف‌ به‌ ماسبق‌., کلمات شبیه عط‌ف‌ به‌ ماسبق‌.
دانلود فایل ها