خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44746 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('44746','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44746 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Retroactive به فارسی

ترجمه Retroactive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عط‌ف‌ به‌ ماسبق‌. می باشد

Retroactive به چه معناست و Retroactive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retroactive

عط‌ف‌ به‌ ماسبق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عط‌ف‌ به‌ ماسبق‌., ترجمه عط‌ف‌ به‌ ماسبق‌., کلمات شبیه عط‌ف‌ به‌ ماسبق‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: