ترجمه Retroflection در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noixelforter)برگشتگي‌. می باشد

Retroflection به چه معناست و Retroflection یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retroflection

(noixelforter)برگشتگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (noixelforter)برگشتگي‌., ترجمه (noixelforter)برگشتگي‌., کلمات شبیه (noixelforter)برگشتگي‌.
دانلود فایل ها