ترجمه Reverent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محترم‌. می باشد

Reverent به چه معناست و Reverent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reverent

محترم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی محترم‌., ترجمه محترم‌., کلمات شبیه محترم‌.
دانلود فایل ها