ترجمه Reversioner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) داراي‌ حق‌ رجوع‌. می باشد

Reversioner به چه معناست و Reversioner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reversioner

(حق.) داراي‌ حق‌ رجوع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) داراي‌ حق‌ رجوع‌., ترجمه (حق.) داراي‌ حق‌ رجوع‌., کلمات شبیه (حق.) داراي‌ حق‌ رجوع‌.
دانلود فایل ها