ترجمه Reviviscent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رمق‌ تازه‌دهنده‌. می باشد

Reviviscent به چه معناست و Reviviscent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reviviscent

رمق‌ تازه‌دهنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رمق‌ تازه‌دهنده‌., ترجمه رمق‌ تازه‌دهنده‌., کلمات شبیه رمق‌ تازه‌دهنده‌.
دانلود فایل ها