ترجمه Rhabdomancy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ گويي‌ بوسيله‌ چوب‌ يا عصا. می باشد

Rhabdomancy به چه معناست و Rhabdomancy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rhabdomancy

پيش‌ گويي‌ بوسيله‌ چوب‌ يا عصا. به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ گويي‌ بوسيله‌ چوب‌ يا عصا., ترجمه پيش‌ گويي‌ بوسيله‌ چوب‌ يا عصا., کلمات شبیه پيش‌ گويي‌ بوسيله‌ چوب‌ يا عصا.
دانلود فایل ها