ترجمه Rheostatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگاه‌ يا جعبه‌ تنظ‌يم‌ مقاومت‌. می باشد

Rheostatic به چه معناست و Rheostatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rheostatic

دستگاه‌ يا جعبه‌ تنظ‌يم‌ مقاومت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دستگاه‌ يا جعبه‌ تنظ‌يم‌ مقاومت‌., ترجمه دستگاه‌ يا جعبه‌ تنظ‌يم‌ مقاومت‌., کلمات شبیه دستگاه‌ يا جعبه‌ تنظ‌يم‌ مقاومت‌.
دانلود فایل ها