ترجمه Ricinus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) كرچك‌ يا فرفيون‌. می باشد

Ricinus به چه معناست و Ricinus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ricinus

(گ‌.ش‌.) كرچك‌ يا فرفيون‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) كرچك‌ يا فرفيون‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) كرچك‌ يا فرفيون‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) كرچك‌ يا فرفيون‌.
دانلود فایل ها