ترجمه Rightly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور صحيح‌. می باشد

Rightly به چه معناست و Rightly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rightly

بط‌ور صحيح‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور صحيح‌., ترجمه بط‌ور صحيح‌., کلمات شبیه بط‌ور صحيح‌.
دانلود فایل ها