ترجمه Rip Current در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خيزاب‌ يا موج‌ تجاوز كننده‌ بساحل‌. می باشد

Rip Current به چه معناست و Rip Current یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rip Current

خيزاب‌ يا موج‌ تجاوز كننده‌ بساحل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خيزاب‌ يا موج‌ تجاوز كننده‌ بساحل‌., ترجمه خيزاب‌ يا موج‌ تجاوز كننده‌ بساحل‌., کلمات شبیه خيزاب‌ يا موج‌ تجاوز كننده‌ بساحل‌.
دانلود فایل ها