ترجمه Roadstead در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لنگر گاه‌ ط‌بيعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشتي‌ گاه‌.

Roadstead به چه معناست و Roadstead یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roadstead

لنگر گاه‌ ط‌بيعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لنگر گاه‌ ط‌بيعي‌, ترجمه لنگر گاه‌ ط‌بيعي‌, کلمات شبیه لنگر گاه‌ ط‌بيعي‌ , كشتي‌ گاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها