ترجمه Rocketry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فن‌ پرتاب‌ موشك‌. می باشد

Rocketry به چه معناست و Rocketry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rocketry

فن‌ پرتاب‌ موشك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فن‌ پرتاب‌ موشك‌., ترجمه فن‌ پرتاب‌ موشك‌., کلمات شبیه فن‌ پرتاب‌ موشك‌.
دانلود فایل ها