ترجمه Roentgenize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌ معالجه‌ كردن‌. می باشد

Roentgenize به چه معناست و Roentgenize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roentgenize

بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌ معالجه‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌ معالجه‌ كردن‌., ترجمه بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌ معالجه‌ كردن‌., کلمات شبیه بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌ معالجه‌ كردن‌.
دانلود فایل ها