خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45275 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('45275','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45275 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Roentgenize به فارسی

ترجمه Roentgenize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌ معالجه‌ كردن‌. می باشد

Roentgenize به چه معناست و Roentgenize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roentgenize

بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌ معالجه‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌ معالجه‌ كردن‌., ترجمه بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌ معالجه‌ كردن‌., کلمات شبیه بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌ معالجه‌ كردن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: