ترجمه Roentgenoscope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (epocsoroulf=) دستگاه‌ معاينه‌بوسيله‌اشعه‌ مجهول‌. می باشد

Roentgenoscope به چه معناست و Roentgenoscope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roentgenoscope

(epocsoroulf=) دستگاه‌ معاينه‌بوسيله‌اشعه‌ مجهول‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (epocsoroulf=) دستگاه‌ معاينه‌بوسيله‌اشعه‌ مجهول‌., ترجمه (epocsoroulf=) دستگاه‌ معاينه‌بوسيله‌اشعه‌ مجهول‌., کلمات شبیه (epocsoroulf=) دستگاه‌ معاينه‌بوسيله‌اشعه‌ مجهول‌.
دانلود فایل ها