ترجمه Roentgenoscopy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معاينه‌ بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌. می باشد

Roentgenoscopy به چه معناست و Roentgenoscopy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roentgenoscopy

معاينه‌ بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌. به خارجی , ریشه انگلیسی معاينه‌ بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌., ترجمه معاينه‌ بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌., کلمات شبیه معاينه‌ بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌.
دانلود فایل ها