ترجمه Rogues Gallery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گالري‌ تصاوير جنايتكاران‌ و مجرمين‌. می باشد

Rogues Gallery به چه معناست و Rogues Gallery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rogues Gallery

گالري‌ تصاوير جنايتكاران‌ و مجرمين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گالري‌ تصاوير جنايتكاران‌ و مجرمين‌., ترجمه گالري‌ تصاوير جنايتكاران‌ و مجرمين‌., کلمات شبیه گالري‌ تصاوير جنايتكاران‌ و مجرمين‌.
دانلود فایل ها