ترجمه Roller Coaster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و غيره‌. می باشد

Roller Coaster به چه معناست و Roller Coaster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roller Coaster

و غيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی و غيره‌., ترجمه و غيره‌., کلمات شبیه و غيره‌.
دانلود فایل ها