ترجمه Room در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منزل‌ دادن‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وسيع‌ تر كردن‌.

Room به چه معناست و Room یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Room

منزل‌ دادن‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منزل‌ دادن‌ به‌, ترجمه منزل‌ دادن‌ به‌, کلمات شبیه منزل‌ دادن‌ به‌ , وسيع‌ تر كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها