ترجمه Root Crop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) محصولات‌ داراي‌ ريشه‌ هاي‌ خوراكي‌ (مثل‌ هويج‌ و می باشد

Root Crop به چه معناست و Root Crop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Root Crop

(گ‌.ش‌.) محصولات‌ داراي‌ ريشه‌ هاي‌ خوراكي‌ (مثل‌ هويج‌ و به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) محصولات‌ داراي‌ ريشه‌ هاي‌ خوراكي‌ (مثل‌ هويج‌ و, ترجمه (گ‌.ش‌.) محصولات‌ داراي‌ ريشه‌ هاي‌ خوراكي‌ (مثل‌ هويج‌ و, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) محصولات‌ داراي‌ ريشه‌ هاي‌ خوراكي‌ (مثل‌ هويج‌ و
دانلود فایل ها