ترجمه Rose Of Sharon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) باميه‌شامي‌. می باشد

Rose Of Sharon به چه معناست و Rose Of Sharon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rose Of Sharon

(گ‌.ش‌.) باميه‌شامي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) باميه‌شامي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) باميه‌شامي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) باميه‌شامي‌.
دانلود فایل ها