ترجمه Roughrider در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوار كار ماهر اسبهاي‌ چموش‌ و وحشي‌. می باشد

Roughrider به چه معناست و Roughrider یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roughrider

سوار كار ماهر اسبهاي‌ چموش‌ و وحشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سوار كار ماهر اسبهاي‌ چموش‌ و وحشي‌., ترجمه سوار كار ماهر اسبهاي‌ چموش‌ و وحشي‌., کلمات شبیه سوار كار ماهر اسبهاي‌ چموش‌ و وحشي‌.
دانلود فایل ها